Công ty thông tin tín dụng chỉ được thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi nào?

Cho tôi hỏi công ty thông tin tín dụng chỉ được thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi nào? Thông tin tín dụng được công ty thông tin tín dụng thu thập gồm những thông tin nào? Câu hỏi của anh P.Q từ Thanh Hóa.

Công ty thông tin tín dụng chỉ được thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi nào?

Việc thu thập thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng được quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 58/2021/NĐ-CP như sau:

Nguyên tắc hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

4. Công ty thông tin tín dụng chỉ được thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp thông tin tín dụng cho công ty thông tin tín dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Nguyên tắc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng:

a) Công ty thông tin tín dụng thực hiện cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 21 Nghị định này;

b) Công ty thông tin tín dụng chỉ được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của khách hàng vay cho tổ chức tham gia khác khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức này được sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng do công ty thông tin tín dụng cung cấp theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp tổ chức này được khách hàng vay đồng ý theo quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Công ty thông tin tín dụng không được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của khách hàng vay cho tổ chức, cá nhân khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Nghị định này.

Như vậy, theo quy định, công ty thông tin tín dụng chỉ được thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp thông tin tín dụng cho công ty thông tin tín dụng.

Thông tin tín dụng được công ty thông tin tín dụng thu thập gồm những thông tin nào?

Thông tin tín dụng được công ty thông tin tín dụng thu thập được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 58/2021/NĐ-CP như sau:

Thu thập thông tin tín dụng

1. Công ty thông tin tín dụng thu thập thông tin tín dụng từ:

a) Tổ chức tham gia theo cam kết, thỏa thuận cung cấp thông tin tín dụng;

b) Công ty thông tin tín dụng khác theo thỏa thuận với công ty thông tin tín dụng;

c) Cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin tín dụng được thu thập bao gồm:

a) Thông tin định danh của khách hàng vay, người có liên quan của khách hàng vay theo quy định pháp luật hiện hành;

b) Thông tin về lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ;

c) Thông tin về lịch sử trả nợ, số tiền đã đến hạn hoặc chưa đến hạn, thời hạn phải trả, hạn mức tín dụng, nhóm nợ, việc bán nợ, thực hiện cam kết ngoại bảng và kết quả chấm điểm xếp hạng của khách hàng vay;

d) Thông tin về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay;

đ) Các thông tin liên quan khác bảo đảm không vi phạm quyền hợp pháp của khách hàng vay, không bao gồm thông tin về khách hàng vay thuộc danh mục bí mật nhà nước.

3. Thông tin tín dụng quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm thông tin về việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, theo quy định, thông tin tín dụng được công ty thông tin tín dụng thu thập bao gồm:

– Thông tin định danh của khách hàng vay, người có liên quan của khách hàng vay theo quy định pháp luật hiện hành;

– Thông tin về lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ;

– Thông tin về lịch sử trả nợ, số tiền đã đến hạn hoặc chưa đến hạn, thời hạn phải trả, hạn mức tín dụng, nhóm nợ, việc bán nợ, thực hiện cam kết ngoại bảng và kết quả chấm điểm xếp hạng của khách hàng vay;

– Thông tin về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay;

– Các thông tin liên quan khác bảo đảm không vi phạm quyền hợp pháp của khách hàng vay, không bao gồm thông tin về khách hàng vay thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Thông tin tín dụng sau khi thu thập được xử lý thế nào?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định thì việc xử lý thông tin tín dụng được thực hiện như sau:

– Trên cơ sở nguồn thông tin tín dụng thu thập và lưu giữ, công ty thông tin tín dụng tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin để tạo lập các sản phẩm thông tin tín dụng.

– Quá trình kiểm tra, phân loại, cập nhật thông tin tín dụng phải đảm bảo không làm sai lệch tính chất, nội dung thông tin tín dụng.

Lưu ý: Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 05 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.