Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần thì cần phải thành lập Ủy ban kiểm toán hay bộ phận kiểm toán nội bộ?

Chúng tôi là một công ty quản lý quỹ, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo mô hình Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc. Công ty chúng tôi hiện đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện cơ cấu quản lý đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Vậy xin hỏi là Công ty chúng tôi cần thành lập Ủy ban kiểm toán hay thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ? Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần thì cần phải thành lập Ủy ban kiểm toán hay bộ phận kiểm toán nội bộ?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải c0

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Nếu trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo mô hình Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc thì phải có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra thì công ty của anh là một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thì phải tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán có liên quan như sau:

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 99/2020/TT-BTC có quy định công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công ty đại chúng hoặc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ. Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Theo các quy định nêu trên, nếu công ty của anh là công ty đại chúng hoặc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thì phải thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Thông tư 99/2020/TT-BTC.

Nếu không thuộc trường hợp này thì phải lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bộ phận kiểm toán nội bộ trong công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm như thế nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 99/2020/TT-BTC thì bộ phận kiểm toán nội bộ trong công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm như sau:

– Kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức, hoạt động quản trị công ty, hoạt động điều hành, phối hợp của từng bộ phận, từng vị trí công tác nhằm ngăn ngừa các xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi của khách hàng;

Kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ công ty; hệ thống kiểm soát nội bộ; các chính sách, quy trình nội bộ, bao gồm quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, quy trình nghiệp vụ, quy trình và hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin, kế toán, quy trình và hệ thống báo cáo, công bố thông tin, quy trình tiếp nhận và xử lý tố cáo, khiếu kiện từ khách hàng và các quy định nội bộ khác;

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro;

Thực hiện việc kiểm toán hoạt động theo kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm phải được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Kiểm toán nội bộ được thực hiện hằng năm và đột xuất;

+ Các hoạt động, quy trình, bộ phận phải được đánh giá mức độ rủi ro theo quy định nội bộ của công ty. Các hoạt động, quy trình, bộ phận có mức độ rủi ro cao được tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện kiểm toán trước và được kiểm toán tối thiểu mỗi năm một lần;

+ Kế hoạch kiểm toán định kỳ hằng năm phải được điều chỉnh khi có thay đổi về mức độ rủi ro của các hoạt động, quy trình, bộ phận;

– Thực hiện kiểm toán toàn bộ hoạt động của tất cả các bộ phận trong công ty tối thiểu hai năm một lần;

– Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công ty; theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán đã được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty phê duyệt.

Nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ trong công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị hạn chế làm việc ở đâu?

Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 99/2020/TT-BTC có quy định như sau:

Hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

1. Công ty quản lý quỹ không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà công ty đang quản lý. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát, Chủ tịch công ty, Ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại.

Như vậy, theo quy định trên thì nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ trong công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại.