Công ty khai thác than công bố thông tin về tình hình tai nạn lao động của công ty vào thời gian nào và có cần phải niêm yết công khai không?

image_pdfimage_print
Cho hỏi: Các công ty khai thác than có bắt buộc phải công bố về tình hình tai nạn lao động của công ty cho người lao động trước khi ký kết hợp đồng không? Thực hiện công bố thông tin về tình hình tai nạn lao động của công ty vào thời gian nào và có cần phải niêm yết công khai không? Câu hỏi của anh N đến từ Quảng Ninh.

Các công ty khai thác than có bắt buộc phải công bố về tình hình tai nạn lao động của công ty cho người lao động trước khi ký kết hợp đồng không?

Căn cứ căn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động

1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Như vậy, theo quy định nêu trên các công ty khai thác than phải cung cấp trung thực đầy đủ các thông tin cho người lao động trước khi ký kết hợp đồng lao động về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả tình hình tai nạn lao động của công ty.

Công ty khai thác than công bố thông tin về tình hình tai nạn lao động của công ty vào thời gian nào và có cần phải niêm yết công khai không?

Căn cứ theo quy định về công bố tình hình tai nạn lao động tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH như sau:

Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở theo quy định sau:

a) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động biết Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng đầu năm và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm;

b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban (đối với các tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban có xảy ra tai nạn lao động), tại hội nghị người lao động hằng năm của doanh nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

Như vậy, công ty khai thác than có nghĩa vụ công bố tình hình tai nạn lao đông xảy ra tại công ty định kỳ 06 tháng hằng năm cho người lao động biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng đầu năm và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm.

Bên cạnh đó, thông tin công bố về tình hình tai nạn lao đông phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban đối với các tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban có xảy ra tai nạn lao động, tại hội nghị người lao động hằng năm của doanh nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở.

Các công ty khai thác than có phải cập nhật thông tin tai nạn lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH như sau:

Thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp thông tin tai nạn lao động

1. Trách nhiệm thu thập, lưu trữ thông tin tai nạn lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình; mở số thống kê tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kể từ ngày phần mềm hoạt động; trong đó, xác định yếu tố chính gây chấn thương theo danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

Theo quy định nêu trên, người sử dụng lao động phải thực hiện:

– Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình;

– Mở số thống kê tai nạn lao động;

– Cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kể từ ngày phần mềm hoạt động;

– Xác định yếu tố chính gây chấn thương theo danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH TẢI VỀ.

Như vậy, các công ty khai thác than có trách nhiệm phải cập nhật thông tin tai nạn lao động đầy đủ và kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và phải xác định được yếu tố chính gây chấn thương.