Công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh có phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí không?

Công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh có phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí không?

Công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh có phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí không? Có thể mở thêm những tài khoản kế toán nào để hạch toán đối với các công cụ dụng cụ?

Công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh có phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Tài khoản 996- Công cụ dụng cụ đang sử dụng

1. Nguyên tắc kế toán:

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị các loại công cụ dụng cụ đang sử dụng tại đơn vị. Yêu cầu phải được quản lý chặt chẽ kể từ khi xuất dùng, khi báo hỏng. TCTCVM phải có quy định nội bộ quy trình quản lý, sử dụng và thanh lý công cụ, dụng cụ nhằm đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả.

– Đối với các công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí.

– Đối với các công cụ dụng cụ có giá trị lớn khi xuất dùng một lần và được sử dụng trong nhiều kỳ kế toán thì giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng được phân bổ dần vào chi phí cho các kỳ kế toán.

Như vậy, đối với những công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh thì tổ chức tài chính vi mô phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí.

 

Tài khoản kế toán phản ánh giá trị các loại công cụ dụng cụ của tổ chức tài chính vi mô có kết cấu như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Thông tư 31/2019/TT-NHNN thì tài khoản kế toán phản ánh giá trị các loại công cụ dụng cụ của tổ chức tài chính vi mô có kết cấu như sau:

Bên Nợ: – Giá trị công cụ, dụng cụ tăng do xuất ra để sử dụng.

Bên Có: – Giá trị công cụ, dụng cụ giảm do báo hỏng, mất và các nguyên nhân khác.

Số dư bên Nợ: – Giá trị dụng cụ hiện đang còn sử dụng.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo loại công cụ, dụng cụ.

Khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán đối với các công cụ dụng cụ tổ chức tài chính vi mô cần lưu ý những gì?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

2. Về mở và sử dụng tài khoản chi tiết:

a) TCTCVM được lựa chọn mở tài khoản chi tiết theo quy định tại Thông tư này hoặc mở tài khoản chi tiết phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và theo yêu cầu quản lý của TCTCVM;

b) Việc mở tài khoản chi tiết phải đảm bảo:

– Ghi chép, theo dõi và lưu trữ thông tin chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán làm căn cứ phản ánh, kiểm tra đối chiếu với tài khoản tổng hợp chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật kế toán;

– Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán;

– Lập, gửi các loại báo cáo chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể theo quy định của Nhà nước và NHNN;

Như vậy, khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán đối với tài sản thuê ngoài tổ chức tài chính vi mô cần phải lưu ý những điều sau:

– Ghi chép, theo dõi và lưu trữ thông tin chi tiết theo từng công cụ dụng cụ để làm căn cứ kiểm tra đối chiếu với tài khoản tổng hợp chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật kế toán;

– Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán;

– Lập và gửi các loại báo cáo chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể.

Tổ chức tài chính vi mô có thể mở thêm những tài khoản kế toán nào để hạch toán đối với các công cụ dụng cụ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

1. Phương pháp mở và hạch toán trên các tài khoản:

a) TCTCVM được mở thêm các tài khoản cấp 4 và các tài khoản cấp 5 đối với những tài khoản quy định Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của TCTCVM nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

TCTCVM chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định tại Thông tư này khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động;

b) Việc hạch toán trên các tài khoản trong bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ – Có). Tính chất số dư của các tài khoản được quy định tại phần nội dung hạch toán các tài khoản.

Như vậy, tổ chức tài chính vi mô được phép mở thêm các tài khoản kế toán cấp 4 và tài khoản cấp kế toán cấp 5 để hạch toán đối với các công cụ dụng cụ nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của tổ chức tài chính vi mô nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Lưu ý: Tổ chức tài chính vi mô chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định tại Thông tư 31/2019/TT-NHNN khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động.