Công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm dưới 06 tháng thì có đánh giá và xếp loại chất lượng công chức đó hay không?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm dưới 06 tháng thì có đánh giá và xếp loại chất lượng công chức đó hay không? Những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện công việc đối với công chức Kiểm toán nhà nước là gì? Câu hỏi của anh H (Hải Phòng).

Công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm dưới 06 tháng thì có đánh giá và xếp loại chất lượng công chức đó hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng

3. Mức xếp loại của cá nhân giữ chức vụ quản lý không cao hơn mức xếp loại của tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

4. Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Theo đó, đối với công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm dưới 06 tháng thì không thực hiện đánh giá và xếp loại chất lượng công chức đó nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm.

Trường hợp công chức Kiểm toán nhà nước nghỉ chế độ thai sản thì vẫn đánh giá và xếp loại công chức trong năm dựa trên thời gian làm việc thực tế.

Những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ lãnh đạo là gì?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 về những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chức trách, công việc được giao đối với công chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

– Đánh giá cụ thể các công việc được giao, các công việc đã hoàn thành.

– Việc đánh giá thể hiện mức độ hoàn thành theo tỷ lệ % về khối lượng công việc được giao, chất lượng công việc, tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc ở từng vị trí, từng thời gian so với yêu cầu, những hạn chế, lỗi, sai sót, vi phạm, khuyết điểm nếu có.

– Việc hoàn thành về chất lượng và tiến độ trong việc thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao;

– Thái độ phục vụ nhân dân đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến công chức, viên chức;

Đối với công chức, viên chức tham gia hoạt động kiểm toán, ngoài những nội dung đánh giá nêu trên còn phải đánh giá thêm các nội dung sau:

– Việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán thông qua công tác đánh giá, xếp loại thành viên trong Đoàn kiểm toán của từng cuộc kiểm toán theo quy định;

– Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (nếu có).

Những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện công việc đối với công chức Kiểm toán nhà nước giữ chức vụ lãnh đạo là gì?

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 về những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chức trách, công việc được giao đối với công chức Kiểm toán nhà nước giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và tương đương gồm:

– Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, đơn vị;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, đơn vị;

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể;

– Trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cá nhân;

– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (tỷ lệ khối lượng công việc đã hoàn thành, chất lượng công việc, tiến độ giải quyết công việc; trách nhiệm trong việc để xảy ra sai sót, vi phạm, khuyết điểm của công chức, viên chức trong đơn vị (nếu có); thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Lưu ý: Đối với công chức là Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, ngoài nội dung trên còn phải đánh giá thêm các nội dung sau:

– Việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán thông qua công tác đánh giá, xếp loại Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán của từng cuộc kiểm toán theo quy định;

– Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (nếu có).