Công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì có thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng không?

Công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì có thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng không?

Cho tôi hỏi: Công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì có thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng không? Trường hợp công chức chuyển công tác thì đơn vị nào có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng? Câu hỏi của chị D từ Bến Tre.

Công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì có thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng không?

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng
4. Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.
Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Như vậy, theo quy định, trường hợp công chức Kiểm toán nhà nước có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Công chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ lãnh đạo được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần đáp ứng tiêu chí gì?

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;
b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;
c) Đối với công chức tham gia kiểm toán: Trong năm đánh giá, 100% cuộc kiểm toán xếp loại thành viên đoàn kiểm toán từ mức “Đạt” trở lên và có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại thành viên đoàn kiểm toán mức “Xuất sắc”.
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương; Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;
b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;

Như vậy, theo quy định, công chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ lãnh đạo muốn được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cần đạt được tất cả các tiêu chí sau đây:

– Thực hiện tốt các tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023;

– Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

– Đối với công chức tham gia kiểm toán: Trong năm đánh giá, 100% cuộc kiểm toán xếp loại thành viên đoàn kiểm toán từ mức “Đạt” trở lên và có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại thành viên đoàn kiểm toán mức “Xuất sắc”.

Trường hợp công chức Kiểm toán nhà nước chuyển công tác thì đơn vị nào có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng?

Trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức
1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.
Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.
2. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của đơn vị và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

Như vậy, theo quy định, trường hợp công chức Kiểm toán nhà nước chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.

Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.