Có tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần thì công ty đó có thể giải thể, phá sản không?

Tôi có một câu hỏi liên quan đến công ty cổ phần như sau: Có tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần thì công ty đó có thể giải thể, phá sản không? Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Có tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần thì công ty đó có thể giải thể, phá sản không?

Đối với giải thể công ty

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo quy định trên, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Do đó, nếu tranh chấp giữa các cổ đông liên quan đến doanh nghiệp và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án thì doanh nghiệp không được thực hiện thủ tục giải thể.

Nếu tranh chấp giữa các cổ đông là tranh chấp khác, không liên quan đến doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn được giải thể nếu thỏa các điều kiện còn lại.

Đối với phá sản công ty

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Phá sản 2014 quy định như sau:

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này.

2. Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Theo quy định trên, khi Tòa án xác định doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì vẫn sẽ mở thủ tục phá sản. Việc các cổ đông tranh chấp không ảnh hưởng đến quyết định này.

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần gồm những tài liệu nào?

Tài liệu trong hồ sơ giải thể công ty cổ phần được quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo quy định trên, hồ sơ giải thể công ty cổ phần gồm những tài liệu sau:

(1) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

(2) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Khi có quyết định giải thể thì công ty cổ phần được từ bỏ quyền đòi nợ không?

Việc công ty cổ phần được từ bỏ quyền đòi nợ khi có quyết định giải thể không, theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.

2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Như vậy, việc từ bỏ quyền đòi nợ là một trong những hoạt động mà doanh nghiệp bị cấm thực hiện kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Do đó, khi có quyết định giải thể thì công ty cổ phần không được quyền từ bỏ quyền đòi nợ.