Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có phải báo cáo Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của mình không?

image_pdfimage_print
Tôi có thắc mắc: Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có phải báo cáo Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của mình hay không? Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm hay không? Câu hỏi của anh D (Cần Thơ).

Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có phải báo cáo Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của mình không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư 67/2023/TT-BTC có quy định về nhiệm vụ của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

4. Định kỳ hàng năm, trong thời hạn chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chuyên gia tính toán báo cáo Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của mình theo Mẫu báo cáo số 13-NT Phụ lục VIII (đối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ), Mẫu báo cáo số 10-SK Phụ lục IX (đối với doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe); Mẫu báo cáo số 14-PNT Phụ lục VI (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam) ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, theo quy định nêu trên, chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của mình định kỳ hàng năm, trong thời hạn chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

– Mẫu báo cáo của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại đây: Tải về

Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm hay không?

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 46/2023/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Được đào tạo, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 10 năm về tính toán trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 05 năm kể từ khi là thành viên chính thức (Fellow) của một trong những Hội các nhà tính toán bảo hiểm được quốc tế thừa nhận rộng rãi như: Hội các nhà tính toán bảo hiểm Vương quốc Anh, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Úc, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Ca-na-đa hoặc Hội các nhà tính toán bảo hiểm là thành viên chính thức của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế.

3. Không vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề tính toán bảo hiểm.

4. Là người lao động tại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe.

5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Như vậy, theo quy định nêu trên, chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên.

Trong đó, chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Chính vì vậy, chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Bộ Tài chính ban hành quyết định đình chỉ việc thực thi quyền và nghĩa vụ của Chuyên gia tính toán doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 46/2023/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Chuyên gia tính toán

3. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không có báo cáo về phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 81 và Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm kèm theo biên bản làm việc, trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét, ban hành quyết định đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Chuyên gia tính toán.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Bộ Tài chính xem xét và ban hành quyết định đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có báo cáo về phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về đảm nhiệm chức vụ của Chuyên gia tính toán kèm theo biên bản làm việc, trong vòng 07 ngày làm việc theo quy định pháp luật.