Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị đình chỉ việc thực thi quyền và nghĩa vụ khi vi phạm các nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ không?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi là chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị đình chỉ việc thực thi quyền và nghĩa vụ khi vi phạm các nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ không? Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Câu hỏi của anh P đến từ Quảng Ngãi.

Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị đình chỉ việc thực thi quyền và nghĩa vụ khi vi phạm các nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Nghị định 46/2023/NĐ-CP về đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Chuyên gia tính toán thì:

Trong trường hợp phát hiện Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ theo quy định pháp luật, Bộ Tài chính tổ chức làm việc với doanh nghiệp bảo hiểm và lập biên bản làm việc với doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy về nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ đối với Chuyên gia tính toán thì trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét, ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chuyên gia tính toán trong 30 ngày để doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh.

Hết thời hạn tạm đình chỉ mà doanh nghiệp không thực hiện biện pháp điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ đối với Chuyên gia tính toán thì trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét, ban hành quyết định đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chuyên gia tính toán.

Nhiệm vụ của Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

Nhiệm vụ của Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 67/2023/TT-BTC bao gồm các nhiệm vụ sau:

– Tính toán phí bảo hiểm và tham gia xây dựng quy tắc, điều kiện, điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm, tái bảo hiểm;

– Xác nhận phí bảo hiểm, các khoản phí tính cho bên mua bảo hiểm được xây dựng dựa trên số liệu thống kê, đảm bảo tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm, đáp ứng quy định của pháp luật và bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm;

– Hàng năm đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí so với thực tế triển khai của từng sản phẩm;

– Tính toán việc trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

– Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận vào báo cáo khả năng thanh toán gửi Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật;

– Báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Tổng Giám đốc (Giám đốc), Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) về mọi vấn đề bất thường có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, chi nhánh và đề xuất biện pháp khắc phục.

– Trong trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, chuyên gia tính toán phải báo cáo bằng văn bản đến Bộ Tài chính;

– Đánh giá chương trình tái bảo hiểm trước khi trình Tổng Giám đốc (Giám đốc), Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) phê duyệt;

– Xác nhận có việc chuyển giao rủi ro bảo hiểm trọng yếu trong các hợp đồng tái bảo hiểm;

– Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) của doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp phát hiện các rủi ro có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tài chính;

– Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro xác định các mô hình đánh giá, đo lường rủi ro và lập báo cáo kiểm tra sức chịu đựng, báo cáo về tình hình quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm;

– Các nhiệm vụ khác để bảo đảm an toàn tài chính cho doanh nghiệp, chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có báo cáo về phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ đối với Chuyên gia tính toán thì Bộ Tài chính giải quyết như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 46/2023/NĐ-CP như sau:

Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Chuyên gia tính toán

3. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không có báo cáo về phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 81 và Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm kèm theo biên bản làm việc, trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét, ban hành quyết định đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Chuyên gia tính toán.

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có báo cáo về phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về đảm nhiệm chức vụ của Chuyên gia tính toán kèm theo biên bản làm việc, trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét, ban hành quyết định đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm.