Chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 7/2023

1. Tăng mức đóng bảo hiểm y tế của nhiều người

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế của nhiều người được xác định dựa trên mức lương cơ sở. Từ ngày 01/7/2023, do thực hiện chính sách tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng nên mức đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng.

1.1. Đối với người đi làm

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức,… phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức sau:

Mức đóng BHYT

=

1,5%

x

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong đó: Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT = 20 x Mức lương cơ sở (Khoản 5 Điều 14 Luật BHYT năm 2008, sửa năm 2014).

Từ ngày 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế tối thay đổi như sau:

Mức đóng BHYT tối đa trước đó

Mức đóng BHYT tối đa từ 01/7/2023

1,5% x 20 x 1,49 triệu đồng/tháng = 447.000 đồng/tháng

1,5% x 20 x 1,8 triệu đồng/tháng = 540.000 đồng/tháng

1.2. Người tham gia BHYT hộ gia đình

Theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình được xác định như sau:

Thành viên hộ gia đình

Số tiền đóng/tháng

Người thứ nhất

4,5% mức lương cơ sở

Người thứ hai

70% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ ba

60% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ tư

50% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ năm trở đi

40% mức đóng của người thứ nhất

Từ 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình thay đổi như sau:

Thành viên hộ gia đình

Tiền đóng BHYT hộ gia đình trước đó

Tiền đóng BHYT hộ gia đình từ 01/7/2023

Người thứ nhất

804.600 đồng/năm

972.000 đồng/năm

Người thứ hai

563.220 đồng/năm

680.400 đồng/năm

Người thứ ba

482.760 đồng/năm

583.200 đồng/năm

Người thứ tư

402.300 đồng/năm

486.000 đồng/năm

Người thứ năm trở đi

321.840 đồng/năm

388.800 đồng/năm

1.3. Đối với học sinh, sinh viên

Căn cứ khoản 11 Điều 18 và điểm 4.2 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, học sinh, sinh viên tham gia BHYT sẽ phải đóng theo mức sau:

Mức đóng BHYT

=

70%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

x

06 tháng/01 năm

Từ 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên thay đổi như sau:

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên trước đó

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ 01/7/2023

70% x 4,5% x 1,49 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 563.220 đồng/năm

70% x 4,5% x 1,8 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 680.400 đồng/năm

1.4. Đối với hộ nghèo, cận nghèo

Thành viên thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều tham gia BHYT phải đóng BHYT theo mức sau:

Mức đóng BHYT

=

30%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

x

Thời gian đóng

Căn cứ: Khoản 10 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019.

Từ 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế của hộ nghèo, cận nghèo thay đổi như sau:

Mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo trước đó

Mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo từ 01/7/2023

30% x 4,5% x 1,49 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 241.380 đồng/năm

30% x 4,5% x 1,8 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 291.600 đồng/năm

2. Hướng dẫn thủ tục online đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định số 976/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, người dân có thể thực hiện thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Người dân là cha/ mẹ/ người giám hộ/ người thân của trẻ em dưới 6 tuổi đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Bước 2: Tìm chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử”.
Chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 7/2023

Bước 3: Kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 7/2023

Bước 4: Hệ thống tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” không quá 04 ngày làm việc, riêng trường hợp cần phải xác minh thông tin thì không quá 06 ngày làm việc (Căn cứ Công văn 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023).

Bước 5: Người dân nhận kết quả giải quyết thủ tục.

– Bản điện tử Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế được tự động gửi về tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

– Kết quả là bản giấy được chuyển đến Bộ phận Một cửa cấp xã (lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch).

3. Thay đổi điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục

Thêm một chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/7/2023 đó là việc thay đổi điều kiện hưởng BHYT 05 năm liên tục.

Theo điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT 05 năm liên tục khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ có cơ hội được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng có số tiền đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Với việc tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023, người bệnh muốn được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục thì trong năm đó, người đó phải đã có số tiền đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ 10,8 triệu đồng trở lên (trước đó chỉ cần chi phí đạt 8,96 triệu đồng trở lên).

Như vậy, từ tháng 7/2023, với phần chi phí đồng chi trả vượt quá 10,8 triệu đồng thì người bệnh mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

4. Tăng mức thanh toán BHYT trực tiếp

Theo Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trường hợp đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân khong có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp chi phí như sau:

STT

Trường hợp

Mức thanh toán BHYT trực tiếp

Cách tính

Số tiền được thanh toán trực tiếp từ ngày 01/7/2023

1

Đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện

1.1.

Ngoại trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở

Tối đa 270.000 đồng (trước đó thanh toán tối đa 223.500 đồng)

1.2.

Nội trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở

Tối đa 900.000 đồng (trước đó thanh toán tối đa 745.000 đồng)

2

Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở

Tối đa 1,8 triệu đồng (trước đó thanh toán tối đa 1,49 triệu đồng)

3

Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện trung ương mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở

Tối đa 4,5 triệu đồng (trước đó thanh toán tối đa 3,725 triệu đồng)