Chi nhánh doanh nghiệp có được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để thực hiện các nghĩa vụ về thuế với cơ quan thuế không?