Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng không?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng không? Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có được cung cấp bảo hiểm vi mô tại Việt Nam không? Câu hỏi của anh P (Quảng Nam).

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định về cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng như sau:

Cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

1. Tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng bao gồm:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

b) Đại lý bảo hiểm;

c) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

2. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng thực hiện các quy định sau đây:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng;

b) Đại lý bảo hiểm chỉ được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng trong phạm vi hợp đồng đại lý bảo hiểm;

c) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải chịu trách nhiệm với bên mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

d) Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm trên môi trường mạng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin theo quy định tại Điều 22 của Luật này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng.

Theo đó, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng.

Và, khi chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải chịu trách nhiệm với bên mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có được cung cấp bảo hiểm vi mô tại Việt Nam không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô như sau:

Tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô

1. Tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô bao gồm:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

b) Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

2. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ nội dung hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

3. Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ nội dung hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Như vậy, theo quy định trên, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam thì được cung cấp bảo hiểm vi mô tại Việt Nam.

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được quyền cung cấp bảo hiểm vi mô thông qua đại lý bảo hiểm không?

Căn cứ khoản 1 Điều 147 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp bảo hiểm vi mô như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp bảo hiểm vi mô

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được quyền chủ động cung cấp bảo hiểm vi mô phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm được phép triển khai dưới các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp;

b) Thông qua đại lý bảo hiểm;

c) Thông qua cá nhân là nhân viên hoặc thành viên của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hợp tác xã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ủy quyền để tư vấn, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm vi mô cho chính các thành viên của tổ chức đó;

d) Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được quyền chủ động cung cấp bảo hiểm vi mô phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm được phép triển khai dưới các hình thức sau đây:

(1) Trực tiếp;

(2) Thông qua đại lý bảo hiểm;

(3) Thông qua cá nhân là nhân viên hoặc thành viên của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hợp tác xã được chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ủy quyền để tư vấn, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm vi mô cho chính các thành viên của tổ chức đó;

(4) Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được quyền chủ động cung cấp bảo hiểm vi mô thông qua đại lý bảo hiểm, phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm được phép triển khai.