Chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý thế nào?

Người sử dụng đất khi được Nhà nước giao, cho thuê đất phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng số tiền và thời gian nộp. Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý thế nào?

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Khoản 4 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thời giạn nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

– Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Quá thời hạn trên, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Cách tính số tiền sử dụng đất chậm nộp

Theo Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế 2006 quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, tiền sử dụng đất được gọi chung là thuế và số tiền chậm nộp được xác định theo Luật Quản lý thuế.

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế 2006 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật quản lý thuế 2012, Luật về Thuế sửa đổi 2014, Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016), người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Theo đó, tiền sử dụng đất chậm nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền chậm nộp

=

0,03%

x

Số tiền thuế chậm nộp

x

Số ngày chậm nộp

Như vậy, khi chậm nộp, ngoài tiền sử dụng đất phải nộp đúng theo hạn trong Thông báo của cơ quan thuế thì người sử dụng đất còn phải nộp thêm tiền chậm nộp được tính theo công thức trên.

Lưu ý:

– Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo quy định trên.

– Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

– Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước (theo điểm

– Khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định và công thức trên từ ngày 01/7/2016.