Căn cứ lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là gì?

Thời điểm lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là khi nào?

Thời điểm lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là khi nào? Mục đích của việc lập báo cáo tình hình tài chính là gì?

Thời điểm lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là khi nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 26/2021/TT-BTC như sau:

Thời điểm lập báo cáo

Căn cứ vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại 2 thời điểm:

– Thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị theo quy định.

– Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu) sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định làm căn cứ bàn giao sang công ty cổ phần.

Như vậy, khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thì đơn vị sự nghiệp công lập phải lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp vào 02 thời điểm sau:

– Thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xử lý tài chính.

– Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định làm căn cứ bàn giao sang công ty cổ phần.

 

Mục đích của việc lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 26/2021/TT-BTC như sau:

Mục đích lập báo cáo

1. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp là báo cáo của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi lập theo quy định tại Thông tư này để phục vụ cho quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần, được xây dựng trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các tài liệu có liên quan về việc xác định giá trị đơn vị theo biểu mẫu với các chỉ tiêu tương ứng với Bảng cân đối kế toán lập theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp do đơn vị lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập được dùng làm tài liệu công bố kèm theo bản cáo bạch.

3. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập lập sau khi chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần (tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu):

– Làm căn cứ bàn giao tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp cho công ty cổ phần;

– Làm căn cứ mở sổ kế toán của công ty cổ phần khi bắt đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Theo đó, việc lập báo cáo tình hình tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại 02 thời điểm nêu trên sẽ có những mục đích khác nhau. Cụ thể:

– Báo cáo tình hình tài chính lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập được dùng làm tài liệu công bố kèm theo bản cáo bạch.

– Báo cáo tình hình tài chính lập tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu nhằm:

+ Làm căn cứ bàn giao tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp cho công ty cổ phần;

+ Làm căn cứ mở sổ kế toán của công ty cổ phần khi bắt đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp có bắt buộc phải lập đúng thời điểm được quy định không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 26/2021/TT-BTC như sau:

Yêu cầu lập báo cáo

Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo. Nội dung báo cáo trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định cho từng thời điểm, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Đơn vị phải phân tích các số liệu kế toán hiện có trên cơ sở sổ kế toán chi tiết theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã được khóa sổ, các văn bản về việc xác định lại giá trị tài sản và các tài liệu có liên quan khác đảm bảo phù hợp với nội dung chỉ tiêu phản ánh trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp để lập báo cáo.

Như vậy, báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần không chỉ bắt buộc phải lập đúng thời điểm mà còn phải được lập đúng thời gian quy định cho từng thời điểm cụ thể.