Cách xử lý xuất trùng hóa đơn điện tử (xuất 2 lần)

Ngày 7/6/2023, Tổng cục Thuế đã ban hàng Công văn số 2257/TCT-CS để hướng dẫn cách xử lý hóa đơn trong trường hợp xuất trùng hóa đơn điện tử (xuất 2 lần)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có các HĐĐT đã lập bị trùng cùng ký hiệu thì xử lý như sau:

+ Giữ lại 01 hóa đơn điện tử đã lập và hủy các hóa đơn điện tử bị trùng
+ Đồng thời gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP cho cơ quan thuế để thông báo về việc hủy các HĐĐT bị trùng.