Cách xử lý hóa đơn điều chỉnh bị sai theo công văn mới nhất 2023

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điều chỉnh bị sai theo Công văn 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì:

Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót
2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Theo quy định tại điểm c, e khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính thì:

Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp
1. Đối với hóa đơn điện tử:
c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu;
e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
Ngày 10/5/2023, Tổng cục Thuế có ban hành Công văn 1647/TCT-CS hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, trong đó có hướng dẫn cụ thể về cách xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh và sau đó lại phát hiện hóa đơn điều chỉnh vẫn bị sai, thì thực hiện như sau:
Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh (gọi là hóa đơn F1 điều chỉnh cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 vẫn bị sai thì:
Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 điều chỉnh cho hóa đơn F0 (lúc này hóa đơn F0 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn F1).

Để các bạn dễ hình dung ra cách thực hiện khi xử lý hóa đơn điều chỉnh bị sai, Kế Toán Việt Hưng xin được lấy 1 ví dụ cụ thể như sau:

Ngày 12/06/2023, Công ty Việt Hưng bán hàng cho công ty Hoàng Long (Mã số thuế: 0107119313): đã xuất hóa đơn số 100 (hóa đơn đã được CQT cấp mã) (Hóa đơn số 100 là hóa đơn gốc – Hóa đơn F0)
Ngày 13/06/2023, Công ty Hoàng Long phát hiện ra hóa đơn số 100 ngày 12/06/2023 bị sai mã số thuế của bên mua => Công ty Việt Hưng đã xuất hóa đơn điều chỉnh số 101 để điều chỉnh mã số thuế của bên mua (hóa đơn điều chỉnh đã được CQT cấp mã) (Hóa đơn số 101 là hóa đơn điều chỉnh lần 1 – Hóa đơn F1)
Ngày 14/06/2023, Công ty Hoàng Long lại phát hiện ra hóa đơn điều chỉnh số 101 ngày 13/06/2023 vẫn bị sai mã số thuế của bên mua 
Vì khi xử lý sai sót lần đầu (ngày 13/06/2023) cho hóa đơn gốc số 100 đã áp dụng xử lý hoá đơn sai sót theo hình thức điều chỉnh
Nên các lần xử lý tiếp theo người bán (công ty Việt Hưng) sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu (Tức là cũng phải lập hóa đơn điều chỉnh để xử lý sai sót)
=> Công ty Việt Hưng sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh lần 2 để điều chỉnh cho hóa đơn gốc – Hóa đơn F0 (số 100) (Đây là hóa đơn điều chỉnh lần 2 – Hóa đơn F2)