Cách tính thuế TNCN lương net 2024 theo công thức chuẩn

Lương NET là lương chưa bao gồm thuế, khoản thuế TNCN nếu có phát sinh thì sẽ do doanh nghiệp chịu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC để xác định thu nhập chịu thuế.
BẢNG QUY ĐỔI
THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)
Stt Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng
(viết tắt là TNQĐ)
Thu nhập tính thuế
1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95
2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9
3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65
Phụ lục: 02/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính)

=> Vậy là, khi doanh nghiệp chi trả thu nhập cho người lao động dưới hình thức lương NET (không bao gồm thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập đã bao gồm thuế (lương GROSS) để xác định thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ.
Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ kèm theo thực tế phát sinh (nếu có)).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay Các khoản giảm trừ
 

Trong đó:

+ Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (không bao gồm thu nhập được miễn thuế).
+ Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả/ cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
+ Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Dưới đây, Kế Toán Việt Hưng sẽ đưa ra 1 vài các tính huống, ví dụ cụ thể về cách tính thuế TNCN lương Net để các bạn biết cách áp dụng khi thực hiện tính lương thuế TNCN cho người lao động được trả lương Net tại đơn vị mình

Tình huống số 1: Công ty Việt Hưng ký hợp đồng lao động với anh Trần Quang Khải với thời hạn là 36 tháng.
Trong tháng 3 năm 2024, anh Trần Quang Khải có phát sinh thu nhập tại Công Ty Việt Hưng như sau:

+ Tiền lương chính theo ngày công đi làm thực tế trong tháng là: 30.000.000đ
+ Tiền phụ cấp ăn trưa thực tế được nhận trong tháng là: 700.000đ
+ Anh Tần Quang Khải phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 3.000.000đ.
+ Công ty Việt Hưng chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN theo quy định thay cho anh Long.
+ Anh Khải lấy giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại công ty Việt Hưng, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Xác định: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng 3 năm 2024 của anh Khải như sau:
Bước 1: Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

                                                   = ((30.000.000 + 700.000) – 700.000) + 0 – (11.000.000 + 3.000.000)

                                                   = 30.000.000 + 0 – 14.000.000 = 16.000.000đ

 Bước 2: Quy đổi thu nhập để xác định thu nhập tính thuế:
– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

Với mức thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng là 16.000.000đ thì đối chiếu với Phụ lục số 02/PL-TNCN sẽ có công thức tính như sau:
=> Thu nhập tính thuế = (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85 = (16.000.000 – 750.000)/0,85 = 17.941.176đ

Bước 3: Xác định số thuế TNCN phải nộp:
Sau khi đã xác định được thu nhập tính thuế thì áp dụng cách tính theo biểu lũy tiến từng phần tại Phụ lục số 01/PL-TNCN là:

Với mức thu nhập tính thuế là 17.941.176đ thì thuộc bậc 3 như sau:

=> Số thuế TNCN phải nộp của anh Khải trong tháng 3/2024 là:
= 15% TNTT – 0,75 trđ = 15% x 17.941.176 – 750.000 = 1.941.176đ (Đây chính là số tiền thuế TNCN mà công ty Việt Hưng phải nộp thay cho anh Khải).
 

Tình huống số 2: NLĐ được Trả thay bảo hiểm
Công ty Việt Hưng ký hợp đồng lao động vô thời hạn với anh Bùi Văn Ánh.
Trong tháng 5 năm 2024, anh Bùi Văn Ánh có phát sinh thu nhập tại Công Ty Việt Hưng như sau:

+ Tiền lương chính theo ngày công đi làm thực tế trong tháng là: 20.000.000đ
+ Tiền phụ cấp ăn trưa thực tế được nhận trong tháng là: 800.000đ
+ Công ty Việt Hưng đóng thay tiền bảo hiểm bắt buộc cho anh Ánh là 2.100.000đ.
+ Công ty Việt Hưng chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN theo quy định thay cho anh Ánh.
+ Anh Ánh lấy giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại công ty Việt Hưng, anh Ánh có 1 người phụ thuộc đã đăng ký tại công ty Việt Hưng và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Xác định: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng 5 năm 2024 của anh Ánh như sau:
Bước 1: Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

 = ((20.000.000 + 800.000) – 730.000) + 2.100.000 – (11.000.000 + 4.400.000 + 2.100.000)

= 20.070.000 + 2.100.000 – 17.500.000

= 4.670.000đ

Lưu ý: Theo Công văn số 9653/CT-TTHT ngày 4/9/2019 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm thì vừa tính vào thu nhập chịu thuế và cũng được giảm trừ khi tính thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày nộp thay cho người lao động các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Công ty (thuộc nghĩa vụ của người lao động được quy định tại Luật BHXH và Luật Việc làm) thì các khoản chi trả trên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC được giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Bước 2: Quy đổi thu nhập để xác định thu nhập tính thuế:
– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

Với mức thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng là 4.670.000đ thì đối chiếu với Phụ lục số 02/PL-TNCN sẽ có công thức tính như sau:
=> Thu nhập tính thuế = TNQĐ/0,95 = 4.670.000/0,95 = 4.915.789đ  

Bước 3: Xác định số thuế TNCN phải nộp:
Sau khi đã xác định được thu nhập tính thuế thì áp dụng cách tính theo biểu lũy tiến từng phần tại Phụ lục số 01/PL-TNCN là:

Với mức thu nhập tính thuế là 4.915.789đ thì thuộc bậc 1 như sau:

=> Số thuế TNCN phải nộp của anh Ánh trong tháng 5/2024 là:
= 5% TNTT = 5% x 4.915.789 = 245.789đ (Đây chính là số tiền thuế TNCN mà công ty Việt Hưng phải nộp thay cho anh Ánh)
 

Tình huống số 3: NĐL được Trả thay tiền thuê nhà
Công ty Việt Hưng ký hợp đồng lao động 24 tháng với chị Nguyễn Thị Châu.
Trong tháng 8 năm 2024, chị Nguyễn Thị Châu có phát sinh thu nhập tại Công Ty Việt Hưng như sau:

+ Tiền lương chính theo ngày công đi làm thực tế trong tháng là: 20.000.000đ
+ Tiền phụ cấp ăn trưa thực tế được nhận trong tháng là: 800.000đ
+ Công ty Việt Hưng đóng thay tiền bảo hiểm bắt buộc cho chị Châu là 2.100.000đ.
+ Công ty Việt Hưng trả thay tiền thuê nhà cho chị Châu là 4.000.000đ.
+ Công ty Việt Hưng chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN theo quy định thay cho chị Châu.
+ Chị Châu lấy giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại công ty Việt Hưng, chị Châ không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Xác định: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng 8 năm 2024 của chị Châu như sau:
Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi
Bước 1.1. Xác định Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

= ((20.000.000 + 800.000) – 730.000) + 2.100.000 – (11.000.000 + 2.100.000)

= 20.070.000 + 2.100.000 – 13.100.000 = 9.070.000đ

 Bước 1.2: Quy đổi thu nhập thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà:
– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

Với mức thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng là 9.070.000đ thì đối chiếu với Phụ lục số 02/PL-TNCN sẽ có công thức tính như sau:
=> Thu nhập tính thuế = (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9 = (9.070.000 – 250.000)/0,9 = 9.800.000đ

Bước 1.3: Xác định thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà) theo thu nhập đã quy đổi tại bước 2:

thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
Nên suy ra Thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà = Thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà (đã xác định tại bước 2) + Các khoản giảm trừ (đã xác định tại bước 1) = 9.800.000 + 11.000.000 + 2.100.000 = 22.900.000đ
Bước 1.4: Tính 15% của tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)
15% của tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) = 15% x 22.900.000 = 3.435.000đ (Đây là số tiền thuê nhà tối đa bị tính thuế trong tháng)
Bước 1.5: So sánh giữa “Số tiền thuê nhà doanh nghiệp đã trả thay” với “15% của tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)”:
  Vì “Số tiền thuê nhà doanh nghiệp đã trả thay” là 4.000.000đ VƯỢT QUÁ “15% của tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà)” là 3.435.000đ  
Nên trong khoản tiền 4.000.000đ tiền thuê nhà được trả thay này sẽ:
+ Bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN theo mức tối đa là 15% của tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) là 3.435.000đ  
+ Số tiền thuê nhà trả thay được miễn thuế TNCN = 4.000.000 – 3.435.000 = 565.000đ
Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 3.435.000đ
Lưu ý: Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt q 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ kèm theo thực tế phát sinh (nếu có)). 

Bước 2: Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

= ((20.000.000 + 800.000) – 730.000) + 2.100.000 + 3.435.000 – (11.000.000 + 2.100.000)

= 20.070.000 + 5.535.000 – 13.100.000 = 12.505.000đ

Bước 3: Xác định thu nhập tính thuế:
– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

Với mức thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng là 12.505.000đ thì đối chiếu với Phụ lục số 02/PL-TNCN sẽ có công thức tính như sau:
=> Thu nhập tính thuế = (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85 = (12.505.000 – 750.000)/0,85 = 13.829.412đ

Bước 4: Xác định số thuế TNCN phải nộp:
Sau khi đã xác định được thu nhập tính thuế thì áp dụng cách tính theo biểu lũy tiến từng phần tại Phụ lục số 01/PL-TNCN là:

Với mức thu nhập tính thuế là 13.829.412đ thì thuộc bậc 3 như sau:
=> Số thuế TNCN phải nộp của chị Minh trong tháng 8/2024 là:
= 15% TNTT – 0,75 trđ = 15% x 13.829.412 – 750.000 =   1.324.412đ (Đây chính là số tiền thuế TNCN mà công ty Việt Hưng phải nộp thay cho chị Châu)