Cách nộp thuế cá nhân online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia? Khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN?

Cách nộp thuế cá nhân online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia? Những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế thu nhập cá nhân? Trường hợp số tiền nộp thuế cá nhân online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia lớn hơn số thuế phải nộp thì có được hoàn trả không? Câu hỏi của chị C (Gia Kiệm).

Cách nộp thuế cá nhân online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia? Những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN?

Hiện nay, công dân có thể tham khảo cách nộp thuế cá nhân online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

Bước 01: Truy cập website của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường link sau:

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-ca-nhan.html

Bước 02: Click chuột vào ô “Nộp thuế cá nhân” tại góc phải màn hình.

Bước 03: Đăng nhập bằng cách chọn loại tài khoản bạn muốn sử dụng đăng nhập, trường hợp chưa có tài khoản thì nhấp vào ô đăng ký phía cuối màn hình.

Bước 04: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn

Bước 05: Xác nhận thanh toán

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cụ thể gồm các khoản sau:

– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

– Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản sau:

+ Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công,

+ Phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm,

+ Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật,

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi,

+ Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động,

+ Các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;

– Tiền thù lao dưới các hình thức;

– Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;

– Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;

– Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp số tiền nộp thuế cá nhân online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia lớn hơn số thuế phải nộp thì có được hoàn trả không?

Tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về việc quản lý thuế và hoàn thuế cụ thể như sau:

Quản lý thuế và hoàn thuế

1. Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy trường hợp cá nhân đã nộp thuế mà số tiền nộp thuế cá nhân online tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia lớn hơn số thuế phải nộp thì được hoàn số tiền nộp thừa.

Tổ chức, cá nhân khi sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia có các quyền và trách nhiệm nào?

Tổ chức, cá nhân khi sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia có các trách nhiệm được quy định tại Điều 8 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 31/2021/QĐ-TTg, cụ thể gồm:

– Khai thác thông tin, sử dụng các dịch vụ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phù hợp với mức độ an toàn theo hình thức xác thực khi đăng nhập.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai, đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.

– Quản lý tài khoản, chữ ký số, giữ bí mật thông tin tài khoản, mật khẩu của mình, trường hợp mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của mình, phải thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý và vận hành hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia.

– Chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do tổ chức, cá nhân gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng dịch vụ và các tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác trước pháp luật.

– Thực hiện các yêu cầu của cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với từng loại dịch vụ công trực tuyến.

– Trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, Cổng Dịch vụ công quốc gia chia sẻ các thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân đã có trên hệ thống để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin.