Cách lập hóa đơn điện tử giảm giá hàng bán theo TT 78 và NĐ 123

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế 

Trường hợp người bán đã lập hóa đơn điện tử theo TT 78 và NĐ 123 để giao cho người mua => Sau đó phát hiện ra hàng bán bọ lỗi, kém chất lượng hay không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế thì người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử giảm giảm hàng bán cho người mua theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và theo hướng dẫn cụ thể tại các công văn sau:

1. Công văn số 74722/CTHN-TTHT ngày 19/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán 

Liên quan đến việc xuất hóa đơn khuyến mại giảm giá hàng bán, Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp HĐĐT đã lập và đã gửi cho người mua sau đó phát hiện có sai sót thì Công ty thực hiện xử lý sai sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 
Trường hợp Công ty lập HĐĐT điều chỉnh cho HĐĐT đã lập có sai sót thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC .  
=> Theo công văn này thì khi lập hóa đơn giảm giá hàng bán thì sẽ lập hóa đơn điều chỉnh (điều chỉnh giảm sẽ ghi dấu âm)
Công văn số 4596/CTBGI-TTHT ngày 02/08/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 4596  /CTBGI-TTHT
V/v lập hóa đơn điện tử đối với hàng hóa giảm giá bán
  Bắc Giang, ngày 02  tháng  08   năm 2022

                           Kính gửi:   Công ty TNHH Da Won Vina

Mã số thuế 2400579963;
Địa chỉ: Lô FJ-08 (thuê NX của Công ty TNHH EG Tech Việt Nam) KCN Song Khê – Nội Hoàng (phía nam), xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nhận được Công văn số 20220725-CV ngày 25/7/2022 của Công ty TNHH Da Won Vina (sau đây gọi tắt là Công ty), về việc xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:
         Căn cứ  điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử lý hóa đơn có sai sót.
        “2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau: b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan 2
thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử, … đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp
1. Đối với hóa đơn điện tử:
a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh; …
e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh”
Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Công ty bán hàng hóa và lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đã gửi cho người mua. Sau đó phát hiện hàng hóa không đảm bảo chất lượng, Công ty và người mua thỏa thuận giảm giá hàng bán thì xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập như sau: Việc lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế thực hiện theo trích dẫn tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, nội dung về giá trị trên hóa đơn thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh, theo trích dẫn tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên.
 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang trả lời để Công ty được biết. Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (qua Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, điện thoại số 0204.3857.284 và Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 3, điện thoại số 0204.3854.556 ) để được hướng dẫn ./.

Để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn về cách lập hóa đơn điện tử giảm giá hàng bán thì Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn xuất hóa đơn điện tử giảm giá hàng bán trong 1 tình huống cụ thể:

Ví dụ

– Ngày 30/03/2023, Công ty Việt Hưng bán cho công ty Bảo An 1 chiếc bàn họp văn phòng
Khi giao hàng, Công ty Việt Hưng đã xuất hóa đơn như sau:
– Ngày 5/04/2023, Công ty Bảo An phát hiện ra 1 góc mặt bàn bị phồng rộp. Nhưng vì không muốn đổi hoặc trả lại nên Công ty Bảo An đã đề nghị công ty Việt Hưng giảm giá 
=> 2 bên đã lập văn bản thỏa thuận giảm giá hàng kém chất lượng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN 
DO HÀNG BỊ LỖI, KÉM CHẤT LƯỢNG
(Số 01/TU-BA)

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG                      

Mã số thuế : 0106145319                                                                                           
Địa chỉ : Số 2/84 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường    Chức vụ: Giám đốc                                                                     

Đơn vị mua hàng :       Công ty CP Bảo An    

Mã số thuế : 0102722325                                                                                           
Địa chỉ : A13 Lô 5, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh    Chức vụ: Giám đốc

1. Xác nhận chất lượng hàng hóa:
– Ngày 30/03/2023, Công ty Việt Hưng bán hàng công ty Bảo An: đã xuất hóa đơn số 15, ký hiệu 1C23TTU, với các thông tin như sau:

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Bàn họp 6m8 BHC68 Chiếc 01 13.000.000 13.000.000 1.300.000 14.300.000

– Ngày 05/4/2023, qua xác minh tình trạng thực tế của Bàn họp 6m8 BHC68 2 bên xác nhận:

mặt bàn bị phòng rộp ở 1 góc bàn => Không đảm bảo chất lượng như đã thỏa thuận

2. Hai bên thống nhất quyết định:
– Giảm đơn giá của 
Bàn họp 6m8 BHC68, cụ thể
 : giảm 1.000.000đ trên giá chưa VAT
– Bên bán hàng sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP vào ngày 05/04/2023
– Hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
=> Sau khi lập biên bản, công ty Việt Hưng sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của hàng bán trước đó do hàng kém chất lượng