Cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế thu nhập cá nhân 2023

Kê khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN có sai sót

1. Khi nào phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN?
Sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế TNCN và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế TNCN của cơ quan thuế rồi => Doanh nghiệp mới phát hiện ra hồ sơ khai thuế TNCN đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN có sai sót đó để nộp cho CQT

Ví dụ: Ngày 15/07/2023, Công ty Việt Hưng đã nộp tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023 và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế gửi qua mail cùng ngày 15/07/2023.
=> Ngày 28/07/2023, Công ty Việt Hưng phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023 có sai sót thì phải thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023 (Chọn trạng thái tờ khai là “Bổ sung”)
(Vì tờ khai thuế TNCN quý 2/2023 đã nộp và đã nhận thông báo chấp nhận của CQT)

2. Thời hạn kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế có sai sót:
Theo điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:
– Khi DN phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
– Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

Trong đó:
Điều 142 quy định về: Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu
Điều 143 quy định về: Hành vi trốn thuế

– Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

3. Quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:
– Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

+ Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Ví dụ 1: Ngày 15/08/2023, Công ty Việt Hưng phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 1/2023 có sai sót.
=> Do tại thời điểm ngày 15/08/2023, Công ty Việt Hưng chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 nên Công ty Việt Hưng thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của của kỳ quý 1/2023, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung (đã làm vào tháng 8/2023) vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2023.
(Vì chưa nộp tờ khai QTT năm 2023, nên chỉ cần tổng hợp số liệu đúng (đã bổ sung đó) vào tờ khai QTT năm 2023)

+ Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì ngoài việc khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân còn đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

Ví dụ 2:
+ Ngày 15/01/2023, Công ty Việt Hưng đã nộp tờ khai thuế TNCN quý 4/2022 về CQT
+ Ngày 20/03/2023, Công ty Việt Hưng đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 về CQT
+ Ngày 10/05/2023, Công ty Việt Hưng phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 4/2022 có sai sót và cũng làm cho tờ khai QTT TNCN năm 2022 có sai sót.
=> Do tại thời điểm ngày 10/05/2023, CCông ty Việt Hưng đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2022 nên Công ty Việt Hưng phải thực hiện:
+ Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2022
+ Đồng thời phải khai bổ sung tờ khai của quý 4/2022

– Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
 
4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

– Tờ khai bổ sung;
– Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.
5. Cách kê khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN có sai sót
5.1. Nguyên tắc kê khai
Sai đâu – Sửa đấy
Phát hiện ra tờ khai thuế của kỳ nào (tháng/quý) bị sai
=> Vào PM HTKK chọn đúng kỳ bị sai đó
=> Tìm đến lỗi sai rồi điều chỉnh lại thành đúng và nộp hồ sơ khai bổ sung.
 
5.2. Tình huống kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN:
– Ngày 10/07/2023, Công ty Việt Hưng đã nộp tờ khai thuế TNCN quý 2/2023 về cơ quan thuế.
– Đã nhận được các mail thông báo “Chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử” của cơ quan thuế

– Đến ngày 26/07/2023, Công ty Việt Hưng phát hiện ra đã kê khai sót thông tin của 1 người lao động là cá nhân cư trú ký hợp đồng khoán việc, đã được trả thu nhập trong quý 2 năm 2023
Cụ thể như sau:
+ Họ và Tên: Nguyễn Văn Trung
+ Loại HĐ: Khoán việc
+ Tổng thu nhập (= Thu nhập chịu thuế): 2.500.000đ
+ Số thuế TNCN đã khấu trừ: 250.000đ
+ Ngày trả thu nhập: 15/06/2023
(Ghi chú: Tất cả các thông tin của anh Trung đều chưa được kê khai lên tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023)
Sau khi đã phát hiện ra sai sót thì Công ty Việt Hưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN quý 2/2023 vào ngày 26/07/2023 như sau:

Trình tự thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK:

Điều kiện kê khai điều chỉnh bổ sung trên PM HTKK: Trên phần mềm HTKK tại máy tính thực hiện phải tồn tại tờ khai của kỳ có sai sót
Ví dụ: Muốn làm kê khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023 thì tại phần mềm HTKK trên máy tính đang muốn thực hiện làm điều chỉnh bổ sung đó phải tồn tại (tức là có dữ liệu) của tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023 rồi
Quy trình thực hiện như sau:
Vào phần mềm HTKK chọn:
– Bước 1: Chọn tờ khai đã kê khai sai
Làm sai tờ khai thuế TNCN thì vào mục Thuế thu nhập cá nhân để chọn tờ khai
Tờ khai sai đó được làm và nộp cho CQT theo mẫu của thông tư nào thì chọn đúng mẫu theo thông tư đó
Lưu ý khi chọn mẫu tờ khai để kê khai điều chỉnh bổ sung: Chọn loại tờ khai của kỳ tính thuế có sai sót tương ứng mẫu đã khai với CQT.
Ví dụ: Tại kỳ quý 2/2023, Công ty Việt Hưng kê khai thuế TNCN theo mẫu “05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)” thì khi làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023 sẽ chọn theo mẫu “05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)
Đối với tình huống của Công ty Việt Hưng thì thực hiện chọn: 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)
Vì lần đầu đã làm và nộp cho CQT theo mẫu “05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)”
=> Chọn xong tờ khai thì bấm vào tờ để vào giao diện của tờ khai
 
– Bước 2: Xác định thông tin tại phần “Chọn kỳ tính thuế”
+ Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung

(Cứ đã gửi tờ khai mà nhận được thông báo chấp nhận rồi mà muốn nộp lại thì phải chọn “Bổ sung” – Không phân biệt trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai)

Đối với tình huống thì Tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023 đã nộp cho cơ quan thuế và đã nhận được thông báo chấp nhận của CQT

=> Nên sẽ chọn trạng thái tờ khai là bổ sung

+ Chọn số lần khai bổ sung
Ví dụ: ngày 15/04/2023, đã nộp tờ khai Q1/2023 lần đầu được CQT chấp nhận

+ Đến ngày 16/04/2023, phát hiện tờ khai Q1/2023 bị sai và làm điều chỉnh bổ sung thì chọn:  Lần 1 (đây là lần đầu tiên làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2023 bị sai sót) (Đã được CQT chấp nhận tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 16/04/2023)
+ Đến ngày 18/04/2023, lại phát hiện tờ khai Q1/2023 đã điều chỉnh lần 1 vào ngày 16/04/2023 bị sai nên lại làm điều chỉnh bổ sung thì chọn: Lần 2 (đây là lần thứ 2 làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2023 bị sai sót)
+ Cứ thế tăng lên cho các lần sau nếu tiếp tục phát hiện ra sai sót tiếp

Đối với tình huống thì thực hiện chọn: “Lần 1”

Vì đây là lần đầu tiên Công ty Việt Hưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN kỳ quý 2/2023
+ Chọn ngày lập KHBS: Phần mềm sẽ hiện thị theo ngày của máy tính (cho phép sửa)
Đối với tình huống thì thực hiện chọn: 26/07/2023
Vì ngày mà công ty Việt Hưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN kỳ quý 2/2023 là ngày 26/07/2023
– Bước 3: Bấm đồng ý để vào tờ khai
 
– Bước 4: Điều chỉnh tờ khai
Tìm đến lỗi sai để sửa thành đúng: các bạn phải xác định được mình đang sai cái gì và lỗi sai đó ảnh hưởng đến những chỉ tiêu nào để sửa chỉ tiêu đó về thành đúng
Cách thực hiện điều chỉnh:
+ Sai cao hơn thì trừ đi (Cần điều chỉnh giảm thì trừ đi)
+ Sai thấp hơn thì cộng vào (Cần điều chỉnh tăng thì cộng vào)

Đối với tình huống thì thực hiện điều chỉnh:

Xác định lỗi sai: kê khai sót thông tin của 1 người lao động là cá nhân cư trú ký hợp đồng khoán việc, đã được trả thu nhập trong quý 2 năm 2023

Cụ thể như sau:

Họ và Tên Loại HĐ Tổng thu nhập
(= Thu nhập chịu thuế)
Số thuế TNCN
đã khấu trừ
Ngày trả thu nhập
Nguyễn Văn Bình Khoán việc 2.500.000 250.000 15/06/2023
(Ghi chú: Tất cả các thông tin của anh Mạnh đều chưa được kê khai lên tờ khai thuế TNCN của quý 2/2023)

(Kê khai sót tức là kê khai thiếu => Khi điều chỉnh phải cộng thêm vào tờ khai điều chỉnh cho các chỉ tiêu liên quan)

* Tại tab “Tờ khai điều chỉnh”:

Nhập thông tin các chỉ tiêu đã xác định có ảnh hưởng cần điều chỉnh lên tờ khai như sau:
+ Tại tab “01/KHBS”: Tờ khai bổ sung
(1) Nhập mã giao dịch điện tử
Thực hiện tại tab TỜ KHAI BỔ SUNG (01/KHBS)
Tại Chỉ tiêu [02]: Mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu có sai, sót cần bổ sung, điều chỉnh.
Tiến hành nhập mã giao dịch điện tử trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế theo mẫu 01-2/TB-TĐT của hồ sơ khai thuế lần đầu.
 
Cách tra cứu giao dịch điện tử:
Cách 1: Đăng nhập vào hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
Cách 2: Kiểm tra tại Mail (Mail đã đăng ký để nhận thông báo thuế khi giao dịch điện tử)
Rồi tìm đến mail của ngày nhận thông báo chấp nhận của tờ khai thuế bị sai cần điều chỉnh đó để lấy mã
Kế Toán Việt Hưng thêm lời chia sẻ là: Hiện nay thì nếu bạn không nhập mã giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì khi bạn bấm “Ghi” phần mềm sẽ cảnh báo (và đưa ra thông tin là “Bắt buộc nhập”)
Nhưng nếu bạn không nhập thông tin về giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì bạn vẫn kết xuất được tờ khai vẫn nộp được hồ sai khai bổ sung qua mạng
 
– Bước 5: Bấm “Tổng hợp KHBS” 
Để phần mềm tổng hợp số liệu lên tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS)
– Bước 6: Kiểm tra lại thông tin điều chỉnh tại tab “01-1/KHBS” – Bản giải trình khai bổ sung
+ Cột 2, cột 3: là những chỉ tiêu liên quan đến tiền thuế bị ảnh hưởng
+ Cột 4: Số tiền đã kê khai trên tờ khai thuế TNCN quý 2/2023 tại LẦN ĐẦU
+ Cột 5: Số tiền đã kê khai trên tờ khai thuế TNCN quý 2/2023 điều chỉnh bổ sung LẦN 1
+ Cột 6 là chênh lệch: giá trị dương thể hiện việc chênh lệch tăng, giá trị âm thể hiện chênh lệch giảm
+ Cột 7 là điều chỉnh tăng giảm nghĩa vụ thuế: giá trị dương thể hiện việc điều chỉnh tăng, giá trị âm thể hiện điều chỉnh giảm
+ Cột 8: Nhập lý do kê khai điều chỉnh
 
– Bước 7: Xác định kết quả của việc kê khai điều chỉnh bổ sung
 Xác định tại tờ khai bổ sung (01/KHBS)
Cụ thể là tại: Phần A 
Dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [10] Tăng/giảm số thuế phải nộp 
(Phần mềm tự động lấy từ Chỉ tiêu [07] bên phụ lục 01-1/KHBS)
Xác định kết quả:
+ Hiện thì ra 0 tức là không liên quan
+ Phát sinh số tiền với giá trị dương -> Tức là tăng
+ Phát sinh số tiền có dấu ngoặc đơn là giá trị âm -> Tức là giảm
Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0
Kết quả: Tăng số tiền thuế TNCN còn phải nộp (KK thiếu)
=> Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 10 đi nộp
+ Cùng với số tiền phạt chậm nộp tại mục 3, phần I (nếu có) (phần mềm tự động tính)
Luu ý:
+ Nếu làm tờ khai bổ sung trong thời hạn nộp tiền thuế của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì dù có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì sẽ không bị phạt chậm nộp (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn bằng 0)
+ Nếu làm tờ khai bổ sung ngoài thời hạn nộp tiền của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì sẽ có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì đây là số phạt chậm nộp phải nộp về NSNN cũng với số tiền phải nộp thêm tại chỉ tiêu số 10 (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn xuất hiện số tiền chậm nộp)
Cách tính số tiền phạt chậm nộp: = 0,03% x số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp
Trường hợp 2: Mã chỉ tiêu số [10] < 0
Kết quả: giảm số thuế TNCN phải nộp
Tình huống 1: Chưa nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh thì thực hiện nộp theo số đã điều chỉnh
Ví dụ: 
Ngày 10/07/2023: Làm tờ khai thuế TNCN ra chỉ tiêu 29 = 500.000 => Đã nộp hồ sơ kê khai thuế quý 1/2023 qua mạng và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế => Nhưng chưa nộp tiền thuế 500.00 phát sinh tại chỉ tiêu 29 trên tờ khai thuế TNCN quý 1
Ngày 26/07/2023: Phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 1/2023 bị sai => Làm bổ sung lần 1 => Ra số tiền tại mã chỉ tiêu số 10 trên tờ khai bổ sung 01/KHBS là âm 300.000 (Tức là giảm số tiền thuế phải nộp 300.000)
=> Sau khi nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1: thì số tiền thuế còn phải nộp là: 500.000 (tờ khai lần đầu) – 300.000 (tờ khai bổ sung lần 1) = 200.000 (đây chính là số tiền sẽ nộp về cơ quan thuế)
Tình huống 2: Đã nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh thì
=> Doanh nghiệp tự theo dõi số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 10 này và bù trừ vào các kỳ sau, khi phát sinh tiền thuế phải nộp
(Trường hợp này được xác định là đã nộp thừa tiền thuế)
Ví dụ: 
Qúy 1/2023: Ngày 10/07/2023, thực hiện làm và nộp tờ khai thuế TNCN của Q2/2023
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 29 – Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ = 5.000.000đ 
=> Đã nộp về NSNN
Ngày 26/07/2023, thực hiện làm điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN của Q2/2023:
Ra kết quả tại chỉ tiêu 10 = (200.000) (giảm số thuế TNCN phải nộp 200.000đ) 
=> Sau khi điều chỉnh tờ khai xong thì đây chính là số tiền thuế TNCN các bạn nộp thừa => Sẽ theo và bù trừ vào các kỳ sau
Ngày 15/10/2023: thực hiện làm và nộp tờ khai thuế TNCN của Q3/2023
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu chỉ tiêu 29 – Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ = 3.000.000 
Tiến hành bù từ: 200.000 tại chỉ tiêu số 10 trên tờ khai điều chỉnh bổ sung của quý 2/2023 với số tiền phải nộp của quý 3
200.000 (đã nộp thừa đang theo dõi) bù trừ với 3.000.000 phải nộp của quý 2/2023 = 5.000.000 – 2000.000 = 4.800.000 => Đây là số tiền còn phải nộp sau khi bù trừ của quý 3/2023
Xác định Kết quả cho tình huống: 
Thuộc về trường hợp:
Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0
Kết quả: Tăng số tiền thuế TNCN còn phải nộp (KK thiếu)
=> Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 10 là 250.000đ đi nộp
Vì vẫn trong hạn nộp tờ khai và tiên thuế nên không phát sinh tiền chậm nộp
– Bước 8: Ghi lý do điều chỉnh
Ghi tại tab 01-1/KHBS BẢN GIẢI TRINH KHAI BỔ SUNG
Tại cột 8 – Lý do 
Tại dòng có thông tin đã thực hiện điều chỉnh tại bước 5
– Bước 9: ấn “Ghi” để kiểm tra thông tin
– Bước 10: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng