Các khoản doanh thu, thu nhập của hợp tác xã được thu bằng ngoại tệ thì có cần quy đổi ra không?

Cho tôi hỏi: Các khoản doanh thu, thu nhập của hợp tác xã được thu bằng ngoại tệ thì có cần quy đổi ra không? Hợp tác xã có nguồn thu bằng hàng hóa, dịch vụ thì hạch toán vào doanh thu thế nào? Câu hỏi của anh Đ từ Hà Giang.

Các khoản doanh thu, thu nhập của hợp tác xã được thu bằng ngoại tệ thì có cần quy đổi ra không?

Các khoản doanh thu, thu nhập của hợp tác xã được quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 83/2015/TT-BTC như sau:

Nguyên tắc quản lý doanh thu, thu nhập khác và chi phí
1. Hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chịu trách nhiệm trước các thành viên, hợp tác xã thành viên và trước pháp luật, tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo về tính đúng đắn và hợp pháp của các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Toàn bộ doanh thu, thu nhập khác và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát sinh phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và được phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực trong sổ kế toán, báo cáo tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về kế toán.
3. Doanh thu, thu nhập được xác định bằng đồng Việt Nam, trường hợp thu bằng ngoại tệ phải quy đổi về đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật.
4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải tính đúng, tính đủ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, tự trang trải mọi khoản chi phí bằng các khoản thu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình.
5. Việc xác định doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định, các khoản doanh thu, thu nhập của hợp tác xã được xác định bằng đồng Việt Nam.

Trường hợp thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi về đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Doanh thu của hợp tác xã bao gồm những nguồn nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 83/2015/TT-BTC thì doanh thu của hợp tác xã bao gồm doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ, trong đó:

(1) Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là toàn bộ giá trị của sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã đã bán, cung cấp cho thành viên, khách hàng và đã được thành viên, khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, bao gồm:

– Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho thành viên.

– Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho khách hàng không phải là thành viên.

Lưu ý: Hợp tác xã phải tổ chức hạch toán theo dõi riêng hai loại doanh thu trên.

(2) Doanh thu từ hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ bao gồm:

– Các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cho các bên khác sử dụng tài sản của hợp tác xã;

– Tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài chính;

– Lãi tỷ giá hối đoái, bao gồm cả lãi do bán ngoại tệ;

– Tiền thu từ chuyển nhượng vốn của hợp tác xã đầu tư tại doanh nghiệp;

– Lợi nhuận, cổ tức được chia từ việc góp vốn, mua cổ phần thành lập;

– Tiền lãi cho vay của hoạt động tín dụng nội bộ.

Lưu ý: Trường hợp lợi nhuận được chia đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì hợp tác xã không phải nộp thuế thu nhập đối với khoản lợi nhuận được chia này.

Hợp tác xã có nguồn thu bằng hàng hóa, dịch vụ thì hạch toán doanh thu thế nào?

Việc hạch toán doanh thu trong trường hợp hợp tác xã có nguồn thu bằng hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 83/2015/TT-BTC như sau:

Quản lý doanh thu và thu nhập khác
3. Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền bảo hiểm được bồi thường, các khoản nợ phải trả nay không có chủ nợ được ghi tăng thu nhập; thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, giá trị tài sản trí tuệ, bản quyền được bên nhận vốn góp chấp nhận, được ghi nhận là thu nhập khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
4. Tất cả các khoản doanh thu phải được tính bằng tiền. Trường hợp thu bằng hàng hóa, dịch vụ, đổi hàng thì phải tính thành tiền tại thời điểm thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán để hạch toán vào doanh thu.
5. Toàn bộ doanh thu phát sinh trong kỳ phải có các hóa đơn, chứng từ và phải phản ánh đầy đủ kịp thời vào sổ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải theo dõi và hạch toán riêng những khoản doanh thu được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định trên thì tất cả các khoản doanh thu của hợp tác xã phải được tính bằng tiền.

Trường hợp thu bằng hàng hóa, dịch vụ thì phải tính thành tiền tại thời điểm thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán để hạch toán vào doanh thu.

Lưu ý: Toàn bộ doanh thu phát sinh trong kỳ phải có các hóa đơn, chứng từ và phải phản ánh đầy đủ kịp thời vào sổ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.