Cá nhân không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt gấp 3 lần số tiền thuế phải đóng khi nào?

Cá nhân không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt gấp 3 lần số tiền thuế phải đóng khi nào?

Cá nhân không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt gấp 3 lần số tiền thuế phải đóng khi nào? Các tình tiết tăng nặng áp dụng để xem xét xử phạt cá nhân không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Cá nhân không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt gấp 3 lần số tiền thuế phải đóng khi nào?

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi trốn thuế như sau:

Xử phạt hành vi trốn thuế

1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này;

2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

3. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này mà có một tình tiết tăng nặng.

4. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này có hai tình tiết tăng nặng.

5. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

Như vậy, cá nhân có hành vi không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ bị phạt tiền gấp 3 lần số tiền thuế phải đóng nếu có từ 03 tình tiết tăng nặng trở lên.

Các tình tiết tăng nặng áp dụng để xem xét xử phạt cá nhân không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực thuế, hóa đơn

1. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Dẫn chiếu đến quy định tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì các tình tiết tăng nặng áp dụng để xem xét xử phạt cá nhân không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm 12 tình tiết sau:

(1) Vi phạm hành chính có tổ chức;

(2) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

(3) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

(4) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

(5) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

(6) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;

(7) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

(8) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

(9) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

(10) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

(11) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

(12) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Lưu ý: Các tình tiết nêu trên nếu đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Cá nhân phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế không bị phạt trong trường hợp nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Hoàn thuế

1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Theo đó, cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định không bị áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.