Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phê duyệt danh mục dự toán hằng năm đối với dự án nào của đơn vị Tổng cục trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng?

image_pdfimage_print

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phê duyệt danh mục dự toán hằng năm đối với dự án nào của đơn vị Tổng cục trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng?

Các đơn vị cấp Tổng cục thuộc Bộ Tài chính là những đơn vị nào? Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phê duyệt danh mục dự toán hằng năm đối với dự án nào của đơn vị Tổng cục trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng?

Các đơn vị cấp Tổng cục thuộc Bộ Tài chính là những đơn vị nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 899/QĐ-BTC năm 2024 như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ và quy định chung

4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, gồm: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Nhà Xuất bản Tài chính, Học viện Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính – Marketing.

5. Các đơn vị cấp Tổng cục gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6. Các đơn vị dự toán còn lại thuộc Bộ Tài chính: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính, trừ các đơn vị quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này.

Như vậy, các đơn vị cấp Tổng cục thuộc Bộ Tài chính bao gồm:

(1) Tổng cục Thuế;

(2) Tổng cục Hải quan;

(3) Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

(4) Kho bạc Nhà nước;

(5) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phê duyệt danh mục dự toán hằng năm đối với dự án nào của đơn vị Tổng cục trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng?

Căn cứ theo quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Điều 4 Quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 899/QĐ-BTC năm 2024 như sau:

Đối với lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

1.3. Đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm nguồn NSNN của Bộ Tài chính; thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn NSNN được cấp có thẩm quyền giao cho Bộ Tài chính.

1.4. Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm (gồm giao đầu năm và điều chỉnh, bổ sung trong năm) danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

1.5. Quyết định phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán hằng năm:

a) Dự án sử dụng dự toán quy định tại khoản 2 Điều 2 có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên của các đơn vị cấp Tổng cục.

b) Dự án sử dụng kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí chi thường xuyên, không giao tự chủ của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính, trừ quy định tại tiết a điểm này và điểm 2.2 khoản 2 Điều này.

1.6. Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch và phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch; giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án.

Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 899/QĐ-BTC năm 2024 như sau:

Giải thích từ ngữ và quy định chung

1. Vốn đầu tư công gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định phê duyệt danh mục dự toán hằng năm đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên của các đơn vị cấp Tổng cục sử dụng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Tổng cục trưởng các đơn vị cấp Tổng cục có quyền quyết định đầu tư đối với dự án nhóm A trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng không?

Căn cứ theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 4 Quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 899/QĐ-BTC năm 2024 như sau:

Đối với lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

2. Tổng cục trưởng và tương đương:

2.1. Quyết định đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

a) Dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN.

b) Dự án nhóm B, C sử dụng dự toán quy định tại khoản 2 Điều 2, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

c) Đối với các dự án nhóm B, lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính: Vụ Đầu tư, Cục Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị khác (nếu cần thiết) trước khi phê duyệt quyết định đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư.

Như vậy, trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng thì Tổng cục trưởng các đơn vị cấp Tổng cục thuộc Bộ Tài chính không có quyền quyết định đầu tư đối với dự án nhóm A.