Bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

Bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

Người phụ trách kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì? Bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì bị phạt hành chính bao nhiêu tiền? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định là bao lâu?

Người phụ trách kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Kế toán 2015 về kế toán trưởng như sau:

Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Như vậy, người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng cần phải lựa người đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện giống như kế toán trưởng. Cụ thể các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán 2015 sau:

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;

b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;

c) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

d) Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm b, c khoản 2; điểm b, c khoản 3 Điều này.

Theo đó, hành vi bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định có thể bị phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc bố trí người phụ trách kế toán đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân, Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP).

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định là bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 41/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP) về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm.

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập là 1 năm.

Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bố trí người phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn theo quy định là 02 năm theo quy định của pháp luật.