Bộ phận kiểm toán nội bộ phải gửi báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao nhiêu lâu một lần?

Bộ phận kiểm toán nội bộ phải gửi báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao nhiêu lâu một lần?