Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan

Theo quy định tại Thông tư 77/2022/TT-BTC thực hiện bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 quy định các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Vậy Các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được thực hiện như thế nào? Cùng Nghiệp vụ xuất nhập khẩu tìm hiểu chi tiết về các biểu mẫu đã hủy bỏ và các biểu mẫu đang được áp dụng hiện nay.

I. Bãi bỏ 63 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan mất hiệu lực

Theo Thông tư 77/2022/TT-BTC quy định về việc theo Bãi bỏ 63 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo Thông tư 90/2020/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2022.

63 biểu mẫu bị bãi bỏ bao gồm:

a. Mẫu Quyết định

1. – MQĐ 01 – Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo thủ tục xử phạt không lập biên bản.

2. – MQĐ 02 – Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

3. – MQĐ 03 – Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

4. – MQĐ 04 – Quyết định giảm/miễn phần còn lại toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính.

5. – MQĐ 05 – Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần.

6. – MQĐ 06 – Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập.

7. – MQĐ 07 – Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản.

8. – MQĐ 08 – Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt.

9. – MQĐ 09 – Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

10. – MQĐ 10 – Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

11. – MQĐ 11 – Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận.

12. – MQĐ 12 – Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

13. – MQĐ 13 – Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

14. – MQĐ 14 – Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

15. – MQĐ 15 – Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

16. – MQĐ 16 – Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

17. – MQĐ 17 – Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

18. – MQĐ 18 – Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

19. – MQĐ 19 – Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

20. – MQĐ 20 – Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

21. – MQĐ 21 – Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

22. – MQĐ 22 – Quyết định khám người theo thủ tục hành chính.

23. – MQĐ 23 – Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính.

24. – MQĐ 24 – Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

25. – MQĐ 25 – Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở.

26. – MQĐ 26 – Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

27. – MQĐ 27 – Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

28. – MQĐ 28 – Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

29. – MQĐ 29 – Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

30. – MQĐ 30 – Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

31. – MQĐ 31 – Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

32. – MQĐ 32 – Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

33. – MQĐ 33 – Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

34. – MQĐ 34 – Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

35. – MQĐ 35 – Quyết định trưng cầu giám định.

36. – MQĐ 36 – Quyết định chuyển tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu.

>> Xem thêm: 

Hối Phiếu Đích Danh Là Gì? Mẫu Hối Phiếu Đích Danh

Hối Phiếu Nhận Nợ (Promissory Note) Là Gì? Đặc Điểm, Nội Dung

Mức Xử Phạt Vi Phạm Quy Định Về Khai Hải Quan

b. Mẫu biên bản

37. – MBB 01 – Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

38. – MBB 02 – Biên bản phiên giải trình trực tiếp.

39. – MBB 03 – Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

40. – MBB 04 – Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt.

41. – MBB 05 – Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

42. – MBB 06 – Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

43. – MBB 07 – Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

44. – MBB 08 – Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

45. – MBB 09 – Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

46. – MBB 10 – Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

47. – MBB 11 – Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

48. – MBB 12 – Biên bản khám người theo thủ tục hành chính.

49. – MBB 13 – Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính.

50. – MBB 14 – Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

51. – MBB 15 – Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính.

52. – MBB 16 – Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

53. – MBB 17 – Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

54. – MBB 18 – Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

55. – MBB 19 – Biên bản làm việc.

56. – MBB 20 – Biên bản chứng nhận.

57. – MBB 21 – Biên bản xác định trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm.

58. – MBB 22 – Biên bản ghi nhận tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ.

59. – MBB 23 – Biên bản chứng nhận đưa hàng hóa, vật phẩm, phương tiện ra khỏi Việt Nam hoặc buộc tái xuất.

60. – MBB 24 – Biên bản xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế.

61. – MBB 25 – Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên.

62. – MBB 26 – Biên bản chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá.

c. Mẫu Thông báo

63. – MTB 01 – Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

II. Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được áp dụng từ ngày 26/12/2022

Các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được áp dụng đã được ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được áp dụng từ ngày 26/12/2022 co hiệu lực bao gồm:

a. Mẫu Quyết định

1. – MQĐ 01 – Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

2. – MQĐ 02 – Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sử dụng cho cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính. –

3. – MQĐ03 – Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

4. – MQĐ04 – Quyết định giảm/miễn phần còn tại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính

5. – MQĐ05 – Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần

6. – MQĐ06 – Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phụt trục xuất

7. – MQĐ07 – Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập

8. – MQĐ08 – Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

9. – MQĐ09 – Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số Tiền phạt/phải hoàn trả

10. – MQĐ10 – Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí

11. – MQĐ11 – Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

12. – MQĐ12a – Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sử dụng cho trường hợp cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập/tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. –

13. – MQĐ12b – Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sử dụng cho trường hợp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. –

14. – MQĐ12c – Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sử dụng cho trường hợp cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. –

15. – MQĐ13 – Quyết định kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

16. – MQĐ14 – Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sử dụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận. –

17. – MQĐ15 – Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sử dụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. –

18. – MQĐ16 – Quyết định buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

19. – MQĐ17 – Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính sử dụng cho trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản. –

20. – MQĐ18 – Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

21. – MQĐ19 – Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

22. – MQĐ20 – Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

23. – MQĐ21 – Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

24. – MQĐ22 – Quyết định giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản

25. – MQĐ23 – Quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh

26. – MQĐ24 – Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

27. – MQĐ25 – Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

28. – MQĐ26 – Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

29. – MQĐ27 – Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

30. – MQĐ28 – Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

31. – MQĐ29 – Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

32. – MQĐ30 – Quyết định chuyển phương tiện giao thông đã giao cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản về nơi bị tạm giữ

33. – MQĐ31 – Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

34. – MQĐ32 – Quyết định chấm dứt tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

35. – MQĐ33 – Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

36. – MQĐ34 – Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

37. – MQĐ35 – Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

38. – MQĐ36 – Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

39. – MQĐ37 – Quyết định chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tạm giữ người theo thủ tục hành chính

40. – MQĐ38 – Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

41. – MQĐ39 – Quyết định đính chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

42. – MQĐ40 – Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

43. – MQĐ41 – Quyết định trưng cầu giám định

44. – MQĐ42 – Quyết định chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

b. Mẫu biên bản

1. – MBB01 – Biên hàn vi phạm hành chính

2. – MBB02 – Biên bản làm việc

3. – MBB03 – Biên bản phiên giải trình trực tiếp

4. – MBB04 – Biên bản xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

5. – MBB05 – Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

6. – MBB06 – Biên bản về việc không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

7. – MBB07 – Biên bản về việc không nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

8. – MBB08 – Biên bản giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề

9. – MBB09 – Biên bản xác minh thông tin về tiền, tài sản của cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế

10. – MBB10 – Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí

11. – MBB11 – Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

12. – MBB12 – Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả

13. – MBB13 – Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên

14. – MBB14 – Biên bản chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá

15. – MBB15 – Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

16. – MBB16 – Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ sử dụng cho trường hợp không ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

17. – MBB17 – Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

18. – MBB18 – Đặt/Trả lại tiền bảo lãnh

19. – MBB19 – Giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản

20. – MBB20 – Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

21. – MBB21 – Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

22. – MBB22 – Biên bản bàn giao người có hành vi vi phạm hành chính/bị áp giải

23. – MBB23 – Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

24. – MBB24 – Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

25. – MBB25 – Biên bản khảm nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

26. – MBB26 – Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

27. – MBB27 – Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

28. – MBB28 – Biên bản bản giao hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

29. – MBB29 – Biên bản chuyển hồ sơ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tổ chức thi hành

30. – MBB30 – Biên bản chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tham khảo chi tiết các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan tại: Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan

Việc tìm hiểu đầy đủ các biểu mẫu này là một cách giúp bạn thực hiện các thủ tục cần thiết một cách chính xác. Tuy nhiên, đây là điều không mong muốn với các cá nhân hay tổ chức, Xuất nhâp khẩu Việt Hưng hy vọng bạn lưu ý các quy định để tránh xảy các sai sót và vi phạm không đáng có.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp thông tin hữu ích tới bạn.

Xuất nhập khẩu Việt Hưng – Địa chỉ đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, khóa học logistics cơ bản – chuyên sâu, khóa học thanh toán quốc tếkhóa học khai báo hải quan chuyên sâu, Khóa học purchasingkhóa học sale xuất khẩu chuyên sâu hay khóa học báo cáo quyết toán hải quan… và hỗ trợ việc làm cho hàng nghìn học viên, mang đến cơ hội làm việc trong ngành logistics và xuất nhập khẩu đến với đông đảo học viên trên cả nước.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khoá học xuất nhập khẩu0904.84.8855

Ngoài các khóa học xuất nhập khẩu – logistics chất lượng thì trung tâm Việt Hưng còn cung cấp các khóa học kế toán online – offline, khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: XUẤT NHẬP KHẨU Việt Hưng – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ SỐ 1 VIỆT NAM