Bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử có trách nhiệm niêm yết việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử lên website của đơn vị mình không?

Bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử có trách nhiệm niêm yết việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử lên website của đơn vị mình không?